Onderzoek naar gezamenlijke vervoersvoorziening Goes-Zuid

Aron Kruider, voormalig student aan de HZ University of Applied Sciences deed begin 2018 een afstudeeronderzoek naar een gezamenlijke vervoersvoorziening voor de regio Goes-Zuid. Hij werd daarbij begeleid vanuit zijn stageplaats Zorggroep Ter Weel.

Aanleiding

De aanleiding van het onderzoek was dat Ter Weel merkte dat vervoer naar bepaalde voorzieningen, zoals de Stadsboerderij, de Stadstuin, de voorzieningen in locatie de Cirkel en voorzieningen in Ter Weel, voor een bepaalde groep mensen in Goes-Zuid niet altijd makkelijk te regelen is. Dit vroeg om een gedegen oplossing, dat op de actualiteit aansluit en dat ook met het zicht op de toekomst passend is, een duurzame oplossing. Zodoende was Ter Weel van mening dat er mogelijk een vervoersvoorziening opgericht kon worden, waarbij verschillende regionale organisaties de handen ineen slaan. Dat maakt dat van een duurzame oplossing in de zin van interorganisatorische samenwerking op het gebied van vervoer in de regio Goes-Zuid gesproken kan worden. Het in beeld brengen of er de mogelijkheid is om op het gebied van vervoer regionaal samen te werken en hoe dit dan vormgegeven moet worden, moest worden onderzocht.

Doelstelling

Het doel van het onderzoek was om in beeld te brengen of er mogelijkheden zijn om op het gebied van vervoer binnen Goes-Zuid samen te werken. Aron wilde in beeld brengen of er punten zijn, waarbij over ‘common ground’ inzake de vormgeving van een gezamenlijke vervoersvoorziening voor de regio Goes-Zuid gesproken kon worden. Hij hoopte daarmee de regionale organisaties aan het ‘netwerk’ te binden. Daarnaast richtte hij zich op de valkuilen en succesfactoren voor het netwerk, teneinde de kans op succes te vergroten. Met dit onderzoek hoopt hij een bijdrage te leveren aan de invulling van de mobiliteitsbehoefte van mensen in de regio Goes-Zuid. Daarnaast is interorganisatorische samenwerking een voorbeeld van hoe zorginstellingen kunnen meebewegen met het verwachtingspatroon van de participatiesamenleving.

Conclusie

  • Meerdere organisaties in Goes-Zuid zijn bereid om verder na te denken over de mogelijkheden rondom een gezamenlijke vervoersvoorziening.
  • De gedachten die de organisaties bij de gezamenlijke vervoersvoorziening hebben, zijn op een deel van de onderwerpen verenigbaar, zoals: het gemeenschappelijk doel, de overlegstructuur en de inzet van vrijwilligers.
  • Op sommige onderdelen verschillen de gedachten die de organisaties bij de gezamenlijke vervoersvoorziening hebben, deze moeten in zekere mate verenigd worden om krachten te kunnen bundelen. Acties moeten zich daar dan ook op richten, zoals: het bezoeken van kleinschalige vervoervoorzieningen elders en het tekenen van rijke plaatjes.
  • Het opzetten van een gezamenlijke vervoersvoorziening vergt tijd. Daarom moet gekeken worden hoe op de korte termijn de mobiliteit in Goes-Zuid beter gefaciliteerd kan worden.
  • De provincie en gemeente willen hier ook een rol in spelen door bijvoorbeeld bestaande vervoersvoorzieningen zoals de buurtbus en haltetaxi meer te promoten onder mensen met een beperkte mobiliteit.

Wat is jouw visie op de bereikbaarheid van voorzieningen in Zeeland?

Nederland (en daarmee ook Zeeland) heeft een omvangrijk vervoerstelsel. Daar waar iemand niet over een eigen auto beschikt, is er openbaar vervoer. Daar waar iemand wegens een mobiele beperking geen gebruik kan maken van openbaar vervoer, is er vervoer dat op de doelgroep is afgestemd (besloten vervoer). Aron zijn visie op dit stelsel is dat het natuurlijk goed is dat vervoer naar de persoon wordt gebracht, maar dat gewaakt moet worden dat de samenhang niet verloren gaat.

Hoe houden we de provincie bereikbaar?

Zeeland is relatief dunbevolkt. Het bereikbaar houden van de provincie vraagt om effectieve en efficiënte vormen van vervoer. Daarmee is een samenhangend vervoerstelsel gemoeid.


Contactpersonen

Aron Kruider

Aron Kruider